Zaktualizowaliśmy Politykę prywatności, Politykę cookies, klauzule informacyjne oraz Regulamin Serwisu. Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, bezpieczeństwa oraz w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników i w celach reklamowych. W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (m.in. komputerze, tablecie, smartphonie), a informacje w nich zapisane będą wykorzystywane we wskazanych celach przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Podstawą przetwarzania cookies jest Twoja zgoda. Korzystamy z dostawców zewnętrznych wskazanych w Polityce cookies do celów analitycznych i reklamowych. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub instalację plików cookies opt-out w sposób wskazany w Polityce cookies. Administratorem Twoich danych jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w Poznaniu. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w naszych klauzulach informacyjnych w Serwisie oraz w Polityce prywatności oraz w Polityce plików cookies.

[ zamknij ]

Formularz rekrutacyjny

Nazwa stanowiska
Imię:
Nazwisko
Data urodzenia
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Numer telefonu
Wykształcenie
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Dodatkowe umiejętności
Kategoria prawa jazdy
 • Wybierz kategorię
 • Kat. A
 • Kat. B
 • Kat. C
 • Kat. C1+E
 • Kat. C+E
Rok uzyskania uprawnień
 • Wybierz rok
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • Przed 2000
Znajomość języków obcych
 • Wybierz język
 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • inny
Poziom zaawansowania języka
 • Wybierz poziom
 • Podstawowy
 • Średnio-zaawansowany
 • Zaawansowany
Zainteresowania
List motywacyjny
Napisz list (maksymalnie 15 wersów) lub załącz plik poniżej

Prosimy o dokonanie wyboru jednego oświadczenia (zaznaczenie pola wyboru):

Oświadczenie dotyczące bieżącej rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.
Oświadczenie dotyczące bieżącej i przyszłej rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Prosimy o potwierdzenie złożenia poniższego oświadczenia (zaznaczenie pola wyboru):

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest spółka pod firmą: „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000046076, NIP: 929-10-42-828, Regon: 970477366 (zwana dalej: Administratorem);

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu:

- „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra;

- e-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl;

3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostały podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT;

6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Administratora dokumentów aplikacyjnych;

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez spółkę „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO;

8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie);

10. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w spółce „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze;

11. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Informacje dla kandydata do pracy
1. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Osoby, których oferty zostaną negatywnie rozpatrzone, nie będą o tym poinformowane, a dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
W przypadku wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji - dokumenty aplikacyjne zostaną pozostawione w siedzibie spółki w celu przeprowadzenia kolejnej rekrutacji.