Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest spółka pod firmą:
Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00000046076, NIP: 929-10-42-828, Regon: 970477366 (zwana dalej: Administratorem);


2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu:

  • Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra;
  • e-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl


3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostały podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT;

6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Administratora dokumentów aplikacyjnych;

7. przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez spółkę: Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Ponadto przysługuje Tobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

8. przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych;

9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej;

10. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w spółce: Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;

11. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.