Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

I. INFORMACJE OGÓLE

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez spółkę: Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie salonu i serwisu.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary znajdujące się w następujących lokalizacjach:

  • teren obejmujący fragmenty chodnika i ulic położonych wzdłuż terenu, na którym znajduje się salon i serwis;

  • plac parkingowy znajdujący się obok salonu i serwisu;

  • wejście do salonu;

  • budynek salonu i serwisu (za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń dostępnych jedynie dla pracowników).

II. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą: Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00000046076, NIP: 929-10-42-828, Regon: 970477366 (zwany dalej: Administratorem).

2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl lub pisemnie na adres: Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 2b, 65-142 Zielona Góra.

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Administratora (podstawa z art. 222§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy);

  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie salonu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, ochrony mienia, kancelariom prawnym.

5. Twoje dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 56 dni. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu jego prawomocnego zakończenia.

6. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.

7. Przysługują Tobie następujące prawa:

  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

  • prawo żądania usunięcia danych Ciebie dotyczących;

  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej – w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.